Vtipy z vysoké školy a vědecký humor

Jak to dokázat - příručka pro přednášející

Důkaz ráznou gestikulací:
Dobře funguje na přednášce nebo v učebně.
Důkaz odkázáním do budoucna:
Odkaz je obyčejně na chystané dílo autora, které často není tak chystané, jak se zprvu zdálo.
Důkaz financováním:
Jak by se mohly tři různé vladní organizace zmýlit?
Důkaz příkladem:
Autor uvažuje pouze případ n = 2 a tvrdí, že tak obsáhl většinu podstaty obecného důkazu.
Důkaz vypuštěním:
"Čtenář si snadno doplní detaily."
"Dalších 253 případů je analogických."
Důkaz odkladem:
"Toto si dokážeme v jedné z příštích přednášek."
Důkaz nákresem:
Přesvědčivější varianta důkazu příkladem. Dobře slučitelné s důkazem vypuštěním.
Důkaz zastrašováním:
"Triviální."
"Pokud nebudete věřit, že to platí, tak zkoušku neuděláte."
Důkaz příslovci:
"Je zcela zřejmé, že elementární výše zmíněný výrok je očividně platný."
Důkaz pokušením:
"Přesvědčte se, že to platí!"
Důkaz zmateným zápisem:
Nejlépe s užitím alespoň čtyř abeced a zvláštních symbolů.
Důkaz unavením:
Hodí se jedno či dvě vydání časopisu věnující se vašemu důkazu.
Důkaz zatemněním:
Dlouhá nesouvislá sekvence pravdivých a / nebo bezvýznamých syntakticky souvisejících vět.
Dobrým pomocníkem je velké množství lemmat - čím více, tím lépe.
Důkaz touženou citací:
Autor pro podporu svých tvrzení cituje z literatury popření, opak nebo zobecnění věty.
Důkaz autoritou:
"Potkal jsem ve výtahu Karpa. Říkal, že je to pravděpodobně NP-úplný problém."
"Potkal jsem ve výtahu Fermata a on říkal, že má důkaz."
"Bill Gates říká, že je to pravda, tak to platí."
Důkaz osobní komunikací:
"Eight-dimensional colored cycle stripping is NP-complete [Karp, osobní komunikace]."
"xn + yn = zn pro n > 2 [Fermat, osobní komunikace]"
Důkaz redukcí na nesprávný problém:
"Abychom ukázali, že infinite-dimensional colored cycle stripping je rozhodnutelný problém, zredukujeme ho na problém zastavení."
Důkaz odkazem na nedostupnou literaturu:
Autor cituje jednoduchý důsledek věty uvedené v soukromých zápiscích Slovinské filologické společnosti z roku 1883.
Důkaz významností:
Toto tvrzení má významné množství důležitých důsledků.
Důkaz nahromaděným dokazováním:
Dlouhé a pracné hledání nevedlo zatím k objevení protipříkladu.
Důkaz kosmologií:
Popření tvrzení je nemyslitelné a bezvýznamné. Oblíbené pro důkazy existence Boha.
Důkaz vzájemnými odkazy:
V odkazu A, větě 5 je odvolání na větu 3 v odkazu B, která má důsledek 6.2 v odkazu C, který je jednoduchým výsledkem věty 5 v odkazu A.
Důkaz metadůkazem:
Je vytvořena metoda za účelem sestrojení požadovaného důkazu. Správnost metody je dokázána kterýmkoliv ze zde uvedených postupů.
Důkaz tvrdým prosazením:
Je užitečné mít vzhledem k publiku určitý druh autority.
Důkaz přízračným odkazem:
V uvedeném odkazu se nic ani vzdáleně nevztahuje k dané větě.
Důkaz významovým posunem:
Některé bežné ale nevhodné definice změníme, abychom dosáhli výsledného výroku.
Důkaz odvoláním na intuici:
Často pomůže nákres.
Důkaz přijetím:
"Chce se po nás, abychom to dokázali, proto to platí."
"Měli jsme to dokázat jako cvičení, takže to platí."
Důkaz rychlokurzem:
"Nemáme čas to tu dokazovat."
Důkaz soucitem:
"Ušetřím vás zbytečných detailů a přejdu rovnou k hlavnímu důsledku."
Důkaz zjevností:
"Důkaz je tak jasný, že není třeba ho zmiňovat."
Důkaz obecným souhlasem:
"Všichni pro...?"
Důkaz představivostí:
"Budeme předpokládat, že je to pravda."
Důkaz nutností:
"Raději by to mělo platit, jinak se celá struktura matematiky zhroutí."
Důkaz nehodou:
"A hele, co to tu máme?!"
Důkaz Mumbo-Jumbo:
"Pro epsilon > 0 existuje odpovídající delta > 0 takové, že f(x)-L < epsilon, když x-a < delta."
Důkaz definicí:
"Definujeme, že platí."
Důkaz tautologií:
"Platí to, protože to platí."
Důkaz nedostatkem zájmu:
"Chce to opravdu někdo vidět?"
Důkaz vhodnou volbou proměnné:
"Nechť A je takové číslo, aby důkaz fungoval."
Důkaz zjednodušením:
"Tento důkaz se zjednoduší na 1 + 1 = 2."
Důkaz podvodem:
"Teď se všichni otočte..."
Důkaz špatnou analogií:
"No, je to prostě jako..."
Důkaz návrhem:
"Pokud to neplatí v dnešní matematice, vymyslete takový systém, kde to platí."
Důkaz demokracií:
"Mnoho lidí věří, že to platí. Mohlo by se tolik lidí mýlit?"
Vyvrácení tvrzení metodou prosté neexistence:
"Něco takového prostě neexistuje."
Důkaz holí:
"S tím, kdo říká blbosti, nemáme vůbec diskutovat, nýbrž mu dát rovnou holí přes hubu. (citace, Bernard z Clairvaux)"
Důkaz smazáním:
Ihned po napsání důkazu smazat tabuli (píšeme zleva doprava, mažeme zprava doleva).
Důkaz přesným popisem:
"Nechť p označuje bod q, který nazveme r."
Důkaz historií:
"Kdysi dávno to někdo dokázal."
Důkaz pacifismem:
"Než bychom se o tom dohadovali, raději tomu budeme věřit."
Důkaz komunikací:
"Ví někdo z vás, jak by se to dokázalo?"
Důkaz kapitalismem:
Zisk bude největší, když nebudeme dokazovat nic, protože se tak spotřebuje minimum křídy.
Důkaz komunismem:
Dokážeme to společně. Každý napíšeme jeden řádek důkazu a výsledek bude majetkem vlády.
Důkaz numerikou:
"Když to hodně zaokrouhlíme, tak to platí."
Důkaz nadřazeností:
"To teď nebudeme dokazovat. Stejně by to na vás bylo moc složité."
Důkaz věčností:
Povedeme důkaz tak dlouho, aby nikdo nepoznal, jestli už jsme to dokázali nebo ne.
Důkaz sváděním:
"Když budete věřit, že to platí, dostanete lepší známku."
Důkaz přerušováním:
Oponenta tak dlouho přerušujte, až to vzdá.
Důkaz nepochopením:
Přikladem je Freshmanova koncepce limit: "2 je rovno 3 pro dostatečně velké hodnoty 2." Jakmile je zavedeno, je dokazatelné jakékoliv tvrzení.
Důkaz cvičením:
Důkaz je ponechán čtenáři jako cvičení.
Důkaz ekvivalencí s obtížným problémem:
Typicky ekvivalence s rozkladem na prvočísla nebo nalezením logaritmu. Tato metoda důkazu je jedním ze dvou pilířů moderní kryptografie.
Důkaz nevyplacenou odměnou:
"Odměna za dokázání tohoto tvrzení je 10 000 $ a doposud nebyla vyplacena." To je ten druhý pilíř.
Důkaz nekonečným opravováním:
"Pokud v tomto dlouhém a nesouvislém důkazu naleznete chybu, pošlu vám ještě delší a nepochopitelnější rukopis, který by ji měl opravit."
Důkaz přestávkou:
"Tuto větu si dokážeme po přestávce." ... "Jak jsme před přestávkou dokázali..."
Důkaz lyričností:
Zní to dobře, tak to bude pravda.
Mezioborový důkaz:
Použijeme speciální tvary rovnic, definice a techniky z naprosto nesouvisejícího oboru.
Důkaz slovosledem:
Sousloví "x z y" nahradíme po třech odstavcích souslovím "y z x".
Důkaz pokračujícím předmětem:
"Důkaz je mimo rámec tohoto předmětu. Zájemci nechť si zapíší navazující předmět..."
Důkaz kompenzačními chybami:
V důkazu je taková spousta chyb, že se všechny navzájem vyruší. (Často používané studenty.)
Důkaz převahou chyb:
V důkazu je taková spousta chyb, že čtenář není schopen rozeznat, jestli bylo tvrzení dokázano nebo ne, a je tak nucen věřit autorovi důkazu.
Důkaz arogantním osočováním:
"Kdo si myslí, že to neplatí, tak je blbej."
Důkaz křížovým odkazem na přednášku:
3. přednáška: "Důkaz provedeme na 5. přednášce."
5. přednáška: "Důkaz už byl proveden na 3. přednášce."